Práva

Právní upozornění a zásady ochrany osobních údajů

ODDÍL I – PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Užitečné kontakty
Onduline - Stavební materiály, spol. s r.o. se sídlem Zakouřilova 1096/28, Praha 14900

Duševní vlastnictví

Stránka jako celek, jakož i každý z prvků, které ji tvoří nezávisle, zejména programy a konkrétní vývoj a obsah včetně dat, textů, statických nebo animovaných obrázků, log, zvuků, grafiky, souborů, jsou výhradním vlastnictvím společnosti Onduline Group nebo třetích stran, které jí udělily licenci. Jakékoli úplné nebo částečné zastupování stránky nebo jedné z jejích součástí bez výslovného povolení skupiny Onduline je zakázáno a představovalo by porušení sankcionované články L.335-2 a následujícími zákoníku o duševním vlastnictví.

Databáze na webu jsou chráněny články L.341-1 a násl. francouzského zákoníku o duševním vlastnictví a jakékoli vytěžování nebo opětovné použití kvalitativně nebo kvantitativně podstatného obsahu z databází je trestné.

Ochranné známky a loga objevující se na těchto stránkách jsou ochranné známky registrované společností Onduline Group nebo třetími stranami. Jakákoli reprodukce, napodobování nebo použití těchto rozlišovacích znaků jako celku nebo jejich částí bez výslovného povolení a v rozporu se zákazy uvedenými v článcích L.713-2 a násl. francouzského zákoníku o duševním vlastnictví přebírá odpovědnost autor.

Další rozlišovací znaky, zejména názvy společností, obchodní názvy, znaky, názvy domén reprodukované na stránce, jsou majetkem skupiny Onduline nebo třetích stran a jakákoli reprodukce bez výslovného souhlasu bude pravděpodobně představovat uzurpaci, za kterou nese odpovědnost jejího autora na základě článku 1382 občanského zákoníku.

Upozornění na informace

Skupina Onduline nemůže zaručit úplnost, aktuálnost a aktualizaci informací zveřejněných na jejích webových stránkách. Návštěvník bere na vědomí, že tyto informace používá na vlastní odpovědnost. Skupina Onduline nemůže být zodpovědná za žádné přímé nebo nepřímé škody vyplývající z chyby nebo informací konzultovaných na stránce nebo na jedné z jejích propojených stránek a obecně za jakékoli problémy, které mohou vyplynout z potíží souvisejících s provozem stránky. Tato webová stránka může obsahovat odkazy na externí stránky, za jejichž obsah skupina Onduline nenese odpovědnost. Uživatelé externích stránek nesmějí vytvářet přímé odkazy na tyto stránky bez předchozího písemného povolení skupiny Onduline.

Redakční zásady

Informace poskytované a hostované na této webové stránce byly prozkoumány a napsány kvalifikovanými odborníky zaměstnanými společností Onduline Group. Informace jsou prezentovány co nejjasněji. Deontologický a organizační rámec, ve kterém redaktoři působí, je definován společností Onduline Group. Pokud byste se chtěli dozvědět více, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto „právním upozornění“.

Reklamní zásady

Reklamní bannery nebo výměna odkazů s privilegovanými průmyslovými nebo obchodními partnery mohou být zdrojem věcných výhod nebo finančních příspěvků na výrobu dokumentů nebo organizaci akcí, ale nejsou zdrojem financování tohoto webu a neovlivňují redakční zásady webu.

ODDÍL II – ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je definovat zásady a pokyny implementované ONDULINE GROUP s ohledem na zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek spravovaných Skupinou.

Pojem „osobní údaje“ nebo „osobní údaje“ odpovídá definici uvedené v článku 4 obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR 2016/679), tedy jakékoli informace, které mohou umožnit přímou či nepřímou identifikaci fyzické osoby. : příjmení, jméno, IP adresa, e-mailová adresa atd.

Skupina Onduline potvrzuje svůj závazek respektovat platné zákony a předpisy o ochraně dat a zavazuje se zachovat bezpečnost, důvěrnost a integritu dat.

Skupina Onduline se formálně zavazuje, že neprodá, nepronajme, nevymění ani neposkytne žádné osobní údaje.

 1. Rozsah a vyloučení

Tyto zásady se vztahují na veškeré zpracování osobních údajů prováděné skupinou Onduline z jejích webových stránek:

www.onduline.cz

Tyto zásady se nevztahují na zpracování prováděné na stránkách nebo aplikacích třetích stran, pro které společnost Onduline Group není správcem.

Tyto zásady rovněž pokrývají zpracování prováděné v souvislosti s:

 • Nábor zaměstnanců skupiny Onduline
 • Řízení poskytovatelů služeb a partnerů skupiny Onduline

Právním základem pro zpracování je:
- uzavření smlouvy o zpracování online darů

 • souhlas s jinými postupy
 1. Shromážděné údaje

Shromážděné údaje se liší podle účelu souvisejícího zpracování.

 • Formulář „Najít stránku vaší země“: Shromažďujeme vaše přihlašovací údaje, PSČ a město.
 • E-mailový formulář žádosti o informace: Shromažďujeme vaše kontaktní údaje (e-mail), PSČ, město,
 • Registrace uživatelského účtu: Shromažďujeme vaše kontaktní údaje (e-mail), uživatelské jméno a heslo vygenerované uživatelem.
 • Přihlášení k odběru zpravodaje: Shromažďujeme vaše kontaktní údaje (e-mail)
 • Shromažďují se údaje o připojení (IP adresa, datum/čas, typ prohlížeče, navštívená adresa URL) k různým stránkám nepřímo
 • Atd.
 1. Použití shromážděných údajů

Každé shromažďování údajů se provádí speciálně pro explicitní účely a je jasně uvedeno na stránce webu, kde se údaje shromažďují. Budete také informováni o tom, zda jsou požadované údaje nezbytné nebo nepovinné pro splnění účelu, jakož i o důsledcích neposkytnutí potřebných údajů.

Skupina Onduline si vyhrazuje právo vytvořit další a/nebo doplňkové způsoby sběru. V tomto ohledu skupina Onduline upřesní v souladu s předpisy konkrétní účely dotčeného zpracování na stránce sběru údajů.

Skupina Onduline neprovádí na základě vašich osobních údajů žádné zpracování vedoucí k plně automatizovanému rozhodování.

Shromážděné údaje se používají pro různé účely:

 • Formulář „Najít stránky ve vaší zemi“: údaje shromážděné prostřednictvím tohoto formuláře se používají ke zpracování vašeho požadavku a k vytváření statistik. Informace o poloze (PSČ a město) se používají k přesměrování na entitu skupiny, která pravděpodobně splní vaše potřeby.
 • Formulář žádosti o informace e-mailem: údaje shromážděné prostřednictvím kontaktního formuláře se používají ke zpracování vaší žádosti a k vytváření statistik. Informace o poloze (PSČ a město) se používají k přesměrování vašeho požadavku na nejbližší možné místo.
 • Registrace uživatelského účtu: shromážděné údaje slouží k registraci a správě uživatelského profilu na stránce.
 • Údaje o připojení: Údaje o připojení se používají k zajištění bezpečnosti a sledovatelnosti osobních údajů. Tyto údaje se také používají pro statistické účely týkající se konzultací a návštěv našich webových stránek. Další zásad).
 • Atd.
 1. Příjemci osobních údajů

Příjemci údajů jsou několika druhů:

 • Týmy Onduline Group;
 • Zpracovatelé a partneři pro provádění dotčeného zpracování;
 • Případně soudní a správní orgány v souladu s platnými právními předpisy.

Tyto kategorie příjemců jsou případně doplněny o kategorie specifické pro každou operaci zpracování a výslovně uvedené v oznámeních na stránce sběru údajů

Přenosy osobních údajů příjemcům (bez ohledu na jejich právní povahu, ať už jde o subdodavatele, správce údajů nebo prosté příjemce) jsou prováděny bezpečným způsobem a na základě dohody mezi skupinou Onduline a každým příjemcem. Skupina Onduline se zavazuje zajistit, aby si každý příjemce byl vědom hlavních zásad ochrany osobních údajů a podléhal jim při aplikaci zákona a/nebo konkrétní smlouvy.

Seznam zpracovatelů a partnerů, kterým mohou být osobní údaje předávány

 • Google (pro Google Analytics, Mapy Google, Antibot)
 • Finanční služby a online platební společnosti pro zpracování online plateb na našich e-shopech:
 • Subdodavatelské společnosti pro řízení dodávek...
 1. Jak dlouho budou vaše údaje uchovávány

Lhůty uchovávání uplatňované společností Onduline Group jsou v souladu s předpisy platnými ve Francii k datu tohoto dokumentu, přičemž je uvedeno, že některé vaše údaje mohou být uchovávány a používány během předepsaných lhůt stanovených zákonem v případě soudního sporu.

Doba uchovávání osobních údajů se liší podle účelů zpracování, například:

 • Kontaktní formulář: Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu 2 let od posledního kontaktu.
 • Údaje o připojení: osobní údaje týkající se připojení jsou uchovávány po dobu 6 měsíců.
 • Online nákup: v souladu s článkem ... [bude upraveno podle místních předpisů] jsou vaše osobní údaje uchovávány po dobu XX let ... [budou upraveny podle místních předpisů] po nákupu.
 • ATD…
 1. Případ zpracování prováděného za účelem řízení poskytovatelů služeb a partnerů a zákazníků

Partneři a dodavatelé

Onduline Group může také zpracovávat osobní údaje o vás, když vaše společnost jedná nebo uzavřela smlouvu s Onduline Group jako poskytovatelem služeb nebo partnerem.

V této souvislosti bude Onduline Group shromažďovat informace týkající se:

 • na kontakt(y) uvedený u skupiny Onduline, jako je kontakt uvedený ve formuláři, hlavní referent pro smlouvu, kontakt pro fakturaci a jakákoli další kontaktní osoba: příjmení, jméno, profesní e-mailová adresa, profesní telefon číslo, funkce a všechny informace obsažené ve výměnách (povaha požadavku atd.);
 • na podepsaného (podpisující) smlouvy: příjmení, jméno, funkce, podpis.

Tyto údaje jsou v případě potřeby určeny zaměstnancům odpovědným za sledování obchodního vztahu a/nebo partnerství, účetnictví/fakturaci a zaměstnancům oddělení zapojených do požadavku/smlouvy.

Je shromažďováno a uchovává se:

 • u žádostí o cenovou nabídku, které nevedou k uzavření smlouvy: čas potřebný k prostudování a vyřízení žádosti + jeden (1) rok po uzavření žádosti (případně poslední kontakt);
 • u smluv a za účelem plnění smlouvy: doba trvání smluvního vztahu;
 • za účelem naplnění našeho oprávněného zájmu na zajištění ochrany a obhajoby našich práv v případě soudního sporu, a to po dobu pěti (5) let po skončení smluvního vztahu.

Zákazníci

Skupina Onduline může v rámci své činnosti zpracovávat omezené množství osobních údajů o našich zákaznících.

Za tímto účelem může být zaznamenána totožnost, funkce, email, adresa a telefonní číslo dotčené osoby.

Tyto údaje budou společností Onduline Group použity pouze pro legitimní kontakty a nebudou předány třetí straně.

V souladu s platnými předpisy mohou být tyto údaje uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi skupinou Onduline a zákazníkem, případně tři roky od posledního kontaktu s dotčenou osobou v případě zájemců.

 1. Případ zpracování prováděného pro účely náboru

Onduline Group může zpracovávat Vaše osobní údaje, když odešlete nevyžádanou žádost nebo požádáte o inzerát zveřejněný Onduline Group.

V této souvislosti se shromažďují osobní údaje o vás:

 • přímo vám během náborového procesu;
 • nepřímo s třetími stranami za účelem ověření vašich diplomů a referencí, s vaším souhlasem.

Shromažďují se následující údaje: jméno, jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, odborná praxe a veškeré informace, které nám poskytnete při odeslání své žádosti a/nebo životopisu a/nebo pohovoru: fotografie, dovednosti, úroveň vzdělání, jazyky mluvené slovo, platová očekávání, adresa bydliště, koníčky, rodinná situace atd.

Pokud nám poskytnete údaje o rozhodčím, je vaší odpovědností zajistit, aby si toho byl rozhodčí vědom a dal vám svůj souhlas.

Tyto údaje se shromažďují a ukládají pouze v rámci správy vaší aplikace na základě oprávněného zájmu skupiny Onduline a/nebo vašeho souhlasu a nepoužívají se k žádnému jinému účelu, zejména komerčnímu.

Jsou vedeny:

 • v případě úspěšné žádosti: Údaje týkající se zaměstnance jsou uchovávány po dobu jeho přítomnosti ve skupině Onduline a po jeho odchodu po příslušnou zákonnou dobu uchování.
 • v případě negativního výsledku žádosti: dva roky, pokud nevznesete námitky.

Vaše osobní údaje budou v každém případě na vaši žádost zničeny (viz sekce kontaktní údaje DPO), a to maximálně do 1 měsíce od vaší žádosti.

Tyto údaje jsou zpracovávány pouze zaměstnanci odpovědnými za nábor v rámci skupiny Onduline a mimochodem z technických a logistických důvodů i subdodavateli skupiny Onduline.

 1. Zabezpečení vašich dat

Skupina Onduline se zavázala zejména k ochraně osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Tyto operace jsou prováděny bezpečným způsobem.

Zavádíme nezbytná technická, fyzická a organizační opatření, abychom v co největší míře zabránili jakékoli změně, ztrátě nebo neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům.

 1. Datové úložiště

Osobní údaje jsou uloženy v Evropské unii v databázích nebo souborech skupiny Onduline nebo v souborech poskytovatelů služeb, se kterými má skupina vyhrazený smluvní vztah.

 1. Práva týkající se osobních údajů

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 máte následující práva:

 • právo na přístup k vašim osobním údajům;
 • právo na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na promlčení za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR;
 • právo vznést námitku z legitimních důvodů;
 • právo na přenositelnost vašich údajů;
 • pro zpracování na základě souhlasu svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo na výmaz vašich osobních údajů, pokud:

odvoláte svůj souhlas se zpracováním s výhradou souhlasu;

 • platně vznesete námitku proti zpracování;
 • bylo zpracováno nezákonně;
 • to vyžaduje zákon.
 1. Reklamace

Pokud máte stížnost, můžete kontaktovat našeho DPO na [email protected]

nebo poštou:

DPO Group
24 Quai Gallieni,
92150 Suresnes

Máte také právo podat stížnost u CNIL v souladu s evropským nařízením (www.cnil.fr).

ODDÍL III – PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE, SLEDOVAČE A SOUBORY COOKIE

Co je soubor cookie? Co je sledovač?

Soubor cookie, známý také jako „indikátor připojení“, patří do rodiny „sledovačů“. Je to textový soubor uložený na vyhrazeném místě ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, když navštívíte webovou stránku.

Soubor cookie umožňuje po dobu své platnosti rozpoznat počítač nebo mobilní zařízení, které používáte, pokaždé, když navštívíte naše webové stránky. Neidentifikuje vás osobně, ale rozpozná pouze webový prohlížeč na vašem počítači nebo mobilním zařízení.

Dnes existují i jiné typy sledovačů. Neviditelný pixel, nazývaný také průhledný GIF nebo akční značka. Toto je fragment kódu, který se na webové stránce zobrazuje jako malý obrázek. Lze jej použít k rozpoznání času a data zobrazení stránky a ke shromažďování technických informací, jako je adresa IP nebo konfigurace zařízení.

Soubory cookie, sledovače a informace shromážděné těmito prostředky jsou uchovávány po dobu maximálně 13 měsíců.

Některé soubory cookie a sledovače přenášejí data společnostem GOOGLE a FACEBOOK se sídlem ve Spojených státech. Tyto společnosti se připojily k Privacy Shield, což je samocertifikační mechanismus pro společnosti usazené ve Spojených státech, který v současnosti Evropská komise již neuznává jako poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných evropským subjektem společnostem usazeným v Spojené státy.

Svá práva týkající se vašich osobních údajů můžete uplatnit stejným způsobem, jak je uvedeno v části II těchto Zásad.

Abychom splnili povinnost transparentnosti uloženou GDPR, níže podrobně popisujeme různé sledovače, které na našich webových stránkách používáme.

Naše technické soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, prohlížení a používání informací a služeb webových stránek. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč, upozornit na vaši návštěvu na konkrétní stránce našeho webu, zlepšit vaše pohodlí při prohlížení (přizpůsobení rozlišení displeje, zachování používaného jazyka, zapamatování si hesel a informací týkajících se online formuláře atd.), implementovat bezpečnostní opatření a zachovat si své volby týkající se souborů cookie a sledovacích prvků.

Tyto technické cookies nelze deaktivovat ani nastavit, jinak nebudete mít přístup na web, jeho informace a služby.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval instalaci těchto souborů cookie do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, ale některé funkce a služby webu nebudou fungovat normálně.

Tyto technické soubory cookie jsou následující:

Google FONT API

Doména: https://cz.onduline.com

Doba uchování: 
13 měsíců Právní základoprávněné zájmy skupiny Onduline provozovat své webové stránky Zaměření: např. tento soubor cookie nám umožňuje ukládat vaše preference ve vztahu k jiným souborům cookie (typ souhlasu a různé soubory cookie a sledovače používané na naší platformě). Není osobní a slouží ke správnému fungování stránek.

“Antibot”

Doména: https://cz.onduline.com

Doba uchování: 12 mesíců

Právní základ : oprávněné zájmy skupiny Onduline na provozování jejích webových stránek

Cíl: Abychom se vyhnuli robotům nebo spamovému softwaru všeho druhu a chránili naše webové stránky před útoky botů.

" Google Map"

Doména: https://cz.onduline.com

Doba uchování: 12 mesíců

Právní základ : oprávněné zájmy skupiny Onduline na provozování jejích webových stránek

Cíl: Abychom vám zobrazili místa podle vašich požadavků uživatelsky nejpřívětivějším způsobem na základě vaší IP adresy.

Naše měření návštěvnosti a statistické soubory cookie a ostatní

Soubory cookie pro měření návštěvnosti vytvářejí statistiky o počtu návštěv na stránce a využívání našich služeb. Lze tak shromažďovat statistiky o počtu návštěv, obsahu a zobrazených stránkách. Tyto statistiky umožňují zlepšit zajímavost a ergonomii našich služeb

Uložení těchto souborů cookie můžete přijmout nebo odmítnout prostřednictvím konzoly „Správa souborů cookie a sledování“.

Odmítnutí uložit tyto soubory cookie nám zabrání vytvářet anonymní statistiky.

"Google analytics"

Doména: https://cz.onduline.com

Doba uchování: 12 měsíců

Právní základ

: souhlas s účelem

: Shromažďování údajů o prohlížení za účelem jejich přenosu do GOOGLE ANALYTICS a umožnění společnosti GROUPE ONDULINE lépe porozumět používání stránek.

"Google tag manager"

Doména: https://cz.onduline.com

Doba uchování: 12 měsíců

Právní základ

: souhlas s účelem

: Shromažďování údajů o prohlížení za účelem jejich přenosu do GOOGLE ANALYTICS

https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

“Facebook Pixel”

Doba uchování: 6 měsíců

Právní základ: Souhlas

Účel: Shromáždit vaše údaje o prohlížení, když se dostanete na naše webové stránky přes Facebook, a přenést je na Facebook. Sleduje vaše akce na našem webu a porovnává vaše uživatelská data a váš účet na Facebooku, aby vám zobrazoval přizpůsobenější obsah a reklamy.https://www.facebook.com/policy.php

“YouTube“

Doména: https://www.youtube.com/ondulinegroupofficial

Doba uchování: 13 měsíců

Právní základ: souhlas

Účel: Shromáždit vaše údaje o prohlížení a přenést je na YouTube, aby bylo možné zobrazit video.

Odmítnutí udělení souhlasu vám zabrání ve sledování videí dostupných na našich stránkách.

https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/

„Google Remarketing Tag“

Doba uchování: 26 měsíců

Právní základ: souhlas

Účel: Shromažďovat vaše údaje o prohlížení a předávat je společnosti Google za účelem měření návratnosti investic do našich reklamních kampaní uskutečněných se společností Google.

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs-CZ

Soubory cookie služby YouTube (GOOGLE)

Tyto soubory cookie ukládá GOOGLE, když si přejete přehrávat videa vložená na našich webových stránkách. Uložení těchto souborů cookie můžete přijmout nebo odmítnout prostřednictvím konzoly „Správa souborů cookie a sledování“. Pokud odmítnete přijmout tyto soubory cookie, nebudete moci přehrávat videa.

Když přijmete uložení těchto souborů cookie, společnost GOOGLE shromažďuje a zpracovává některé vaše osobní údaje. Další informace o tomto zpracování naleznete v jejich Zásadách ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy