Práva

Všeobecné podmínky použití

Tyto všeobecné podmínky používání (dále jen „VPP“) upravují jak přístup, tak použití firemní webové stránky umístěné na www.onduline.com a všech přidružených stránkách propojených s doménou www.onduline.com (dále jen „web“).

VPP jsou vytvářeny mezi společností ONDULINE SAS, se základním kapitálem 11 323 485,05 EUR zapsaným v obchodním a obchodním rejstříku Nanterre pod číslem 552 088 361, se sídlem 24 Quai Gallieni -F-92150 SURESNES (dále jen „Společnost“ “) A jakýkoli uživatel webové stránky (dále jen„ uživatel “).

Používáním webu se má za to, že uživatel přečetl a souhlasil s těmito VPP, které tvoří dohodu mezi uživatelem webu a společností.

Společnost si vyhrazuje právo čas od času změnit VPP. Společnost proto doporučuje každému Uživateli pravidelně konzultovat převládající VPP. VPP v platném znění bude považována za akceptovanou každým Uživatelem pro každé použití Webu.

1. Dostupnost webové stránky a omezení odpovědnosti

1.1. Web poskytuje informace o organizaci a činnosti společnosti, možnost kontaktovat společnost a informace o katalogu produktů, které společnost přímo nebo nepřímo uvádí na trh.

1.2. Společnost se snaží zajistit, aby byl web k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a učiní vše pro to, aby všechny přenosy byly provedeny bez chyb. Přístup na Web může být příležitostně pozastaven nebo omezen za účelem provádění oprav a údržby nebo zavádění nových služeb nebo funkcí. Společnost se bude snažit omezit četnost a trvání takových pozastavení nebo omezení.

1.3. Společnost neposkytuje žádné výslovné ani tiché záruky týkající se přístupu na webovou stránku a nemůže být odpovědná za žádné přímé ani nepřímé škody, ať už je příčina, původ, povaha a následek, vyplývající z konzultace nebo z používání webové stránky . Společnost zejména odmítá odpovědnost v případě přerušení nebo nepřístupnosti webové stránky, výskytu chyb nebo jakékoli škody způsobené podvodným jednáním třetí strany (například vniknutím) provedeným prostřednictvím webové stránky.

1.4. Také používání internetu, včetně webových stránek, znamená možnost infikovat malware zařízení, včetně virů, trojských koní, spywaru atd. Proto se doporučuje, aby zařízení uživatele využívalo výhod současného softwaru, který zabrání takové infekci, jako je antivirus, firewall atd.

1.5. Společnost vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila, že informace poskytované na webových stránkách jsou přesné a aktuální, a vyhrazuje si právo opravit obsah kdykoli a bez předchozího upozornění. Společnost však nemůže zaručit, že všechny tyto informace jsou přesné, úplné a aktuální při přístupu na web.

1.6. Společnost zpřístupňuje uživatelům webu hypertextové odkazy, které jim umožňují přístup na webové stránky třetích stran. Společnost nemá žádnou kontrolu nad a nemůže nést odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran, včetně jejich obchodních praktik nebo za jakékoli produkty a služby spojené s těmito webovými stránkami, které by mohly být zahrnuty do odkazu na těchto webových stránkách.

1.7. Uživatel zaručuje společnosti, že bude v souladu s VPP používat zákonné a spravedlivé používání webové stránky. V tomto ohledu se Uživatel zejména zavazuje nezasahovat, rušit nebo přerušovat v jakékoli formě, zcela nebo částečně, včetně dočasného běžného provozu Webu.

1.8. Uživatel se zavazuje, že nebude prostřednictvím Webu případně zveřejňovat ani zveřejňovat žádný obsah, který by měl být považován za nezákonný, nezákonný, pomlouvačný, pornografický, rasistický, urážlivý nebo obscénní. Společnost si vyhrazuje právo podniknout jakékoli kroky nebo právní kroky, které považuje za nezbytné k ukončení tohoto chování.

1.9. V případě jakýchkoli dotazů, obav nebo výhrad týkajících se Webu je můžete odeslat na adrese info@onduline.com.

2. Duševní vlastnictví

2.1. Název domény „onduline.com“ je řádně registrován a „ONDULINE“ je registrovaná ochranná známka.

2.2. Všechna autorská práva, databáze, ochranné známky, jména, obrázky a loga a jakákoli jiná práva duševního vlastnictví týkající se Webu, jeho obsahu, kompilace jeho obsahu zobrazeného na Webu jako text, grafika, loga, ikony a obrázky, softwarové aplikace a online nástroje a všechny kódy HTML a další kódy používané na webových stránkách (dále jen „práva duševního vlastnictví“) jsou vlastnictvím společnosti a jsou chráněny zákony týkajícími se autorských práv, ochrany databází a veškerých dalších platných zákonů platných ve Francii a jakoukoli evropskou nebo mezinárodní dohodou o duševním vlastnictví.

2.3. Je zakázáno upravovat, kopírovat, distribuovat, šířit, používat celou nebo část webových stránek nebo jakákoli jiná práva duševního vlastnictví s nimi spojená, ani používat jakékoli logo nebo ochrannou známku zobrazenou na webové stránce. Žádný dokument na webové stránce nesmí být interpretován jako udělování předpokládaného nebo výslovného licenčního práva na jakékoli právo duševního vlastnictví na celý web nebo jeho část. Uživatel bere na vědomí, že používání Webu se bude řídit pouze tímto VPP.

2.4. Uživatel nesmí používat metadata ani žádný jiný „skrytý text“, včetně ochranné známky „ONDULINE“, zcela ani zčásti. Uživatel může nést odpovědnost za neoprávněné použití kteréhokoli z práv duševního vlastnictví, bez ohledu na důvod tohoto použití.

3. Osobní údaje

3.1. Pro prohlížení a návštěvu Webu Uživatel nemusí sdělovat žádné osobní údaje. Společnost však může shromažďovat osobní údaje uživatele (dále jen „osobní údaje“), zejména prostřednictvím sekce „KONTAKT“, účastí na bodových soutěžích a zřízením účtu. Prostřednictvím přihlášení uživatele na platformu jsou shromažďována přihlašovací data, data využití a umístění pro analýzu a optimalizaci výkonu účelu platformy. Při poskytování svých osobních údajů se uživatel zavazuje poskytovat pouze přesné informace, které nepoškozují zájmy a práva třetích osob. Platformy s eshopem shromažďují finanční údaje pro provádění plateb za produkty a služby poskytované platformou.
 
3.2. Společnost, její dceřiné společnosti a místní zástupci, jsou společnými správci údajů a příjemci osobních údajů uživatelů. Společnost se zavazuje chránit soukromí osobních údajů. Společnost však nemá kontrolu nad riziky spojenými s fungováním internetu a upozorňuje na existenci potenciálních rizik, pokud jde o důvěrnost dat přenášených touto sítí.

3.3. Podle francouzského zákona o ochraně údajů ze dne 6. ledna 1978 a obecného nařízení o ochraně údajů ze dne 27. dubna 2016 byl tento proces vyhlášen NCIL a uživatel má právo na přístup ve srozumitelné podobě, na opravu a vymazání svých osobních údajů data a z legitimních důvodů namítat, že budou jejich údaje zpracovány. Uživatel má také právo přenést své osobní údaje ve strojově čitelné podobě. Uživatel může uplatnit svá práva zasláním e-mailu na následující e-mailovou adresu: info@onduline.com na základě prokázání totožnosti uživatele. Onduline se zavazuje zpracovat žádost a odpovědět na ni do 30 dnů, ale může ji prodloužit až na 60 dnů vzhledem k množství aplikací a jejich složitosti. Onduline si vyhrazuje právo odmítnout žádosti o přístup, pokud jsou zjevně nepřiměřené. Uživatel je informován, v souladu se svým právem na informace, o tom, kdy jeho osobní údaje shromažďuje Onduline a kdy tyto údaje nesbírá. Uživatel je rovněž informován v případě porušení svých osobních údajů.

3.4. Newsletter: Uživatel se může svobodně a svobodně odhlásit z „Newsletter“ a „Onduline's Offers“. Uživatel se může rozhodnout odhlásit se z odkazu v dolní části zpravodaje, ze své členské oblasti nebo na vyžádání na e-mailové adrese: info@onduline.com
 
3.5. Méně: Onduline není zaměřena na nezletilé, web zůstává přístupný, protože nepředstavuje obsah pro dospělé. Formuláře a dotazníky Onduliny nejsou zaměřeny na shromažďování údajů o nezletilých. Pokud došlo ke shromáždění údajů o nezletilé osobě, může zákonný zástupce nezletilé osoby kontaktovat Onduline na e-mailové adrese: info@onduline.com, aby osobní údaje opravil, upravil a vymazal (v souladu s článkem 3.3).


3.6. Subdodávky: Onduline používá třetí strany k zajištění poskytování svých služeb (například údržba, audity, platby, detekce neoprávněné manipulace, marketing a vývoj). Třetí strany proto mohou mít přístup k informacím uživatelů v rozsahu nezbytném k plnění úkolů jménem uživatele a podléhají stejným povinnostem jako Onduline. Třetí strana respektuje vaše soukromí a nezveřejní vaše osobní údaje.

 

3.7. Onduline může zpracovávat osobní údaje mimo Evropskou unii ve zvláštních případech s náležitým ohledem na evropské právní procesy. Uživatel může na vlastní žádost nechat zpracovat své osobní údaje mimo Evropskou unii pro konkrétní služby.
 
3.8. V souvislosti s provozem Webu může Společnost při používání Webu také uložit do Uživatelského zařízení technický soubor cookie. Soubor cookie neumožňuje identifikaci uživatele, ale umožňuje zaznamenávat informace o tom, jak zařízení uživatele prochází webem (oficiální jazyk a země uživatele, navštívené stránky, čas a datum atd.). Poskytnuté informace mohou být použity při další návštěvě Uživatele na Webu, aby mohl web fungovat správně nebo analyticky.

3.9. Uživatel je informován, že může také zabránit ukládání cookies na svém zařízení změnou nastavení svého webového prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookie jsou k dispozici ve webových prohlížečích. Uživatel může také nahlédnout do stránek CNIL (Francouzský úřad pro ochranu údajů): http://www.cnil.fr/.

Rozhodné právo - rozdělení jurisdikce

4.1. Francouzské právo je jediným právem rozhodným pro vztah mezi Společností a Uživatelem.

4.2. Je výslovně dohodnuto, že všechny spory jakékoli povahy podléhají výlučné jurisdikci francouzských soudů.

Právní zmínky

Editor webových stránek

Onduline, zjednodušená akciová společnost (akciová společnost)
Kapitál ve výši 11 323 485,05 EUR
R.C.S. Nanterre 552 088 361

Registrovaná kancelář:
24 Quai Gallieni,
92150 Suresnes

Telefon: +33 (0) 1 55 63 80 10
Fax: +33 (0) 1 41 34 30 54

Nakladatelství:
André Blazquez, Tomasz Flis

Hostitel webových stránek:
Claranet
Chrám 18 rue du Faubourg du
75011 Paříž
Tel: +33 (0) 1 70 13 70 00

Design, Grafický design, vývoj od Vanksen
http://www.vanksen.com

Obrázky
Fotolia, Gettyimages, Shutterstock, Onduline